Soniya Yadav

Soniya Yadav

JUJUTSU KAISEN S2 Shibuya Incident Arc - Photo Credits: Crunchyroll

Why hasn't Sukuna revealed his Curse Technique Yet in Jujutsu Kaisen?

Soniya Yadav
|